ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ข่าวล่าสุด

ตำแหน่งของคุณ:ข่าวล่าสุด > rezidence Pomez

rezidence Pomez

แหล่งที่มา:未知 วันที่วางจำหน่าย:2023-01-20 ผู้เขียน: คลิก:( )

Uniktn vila s exkluzivnm pozemkem

mezinrodn architektonický workshop

architektura, urbanismus a etapizace projektu

nejenom hospoda, ale i prav Itlie

ŘADOV RODINN DOMY38 prmiových řadových rodinných domů v2. etap projektu jevprodeji.

PRMIOV ŘADOV RODINN DOMY38 prmiových řadových rodinných domů v2. etap projektu vprodeji.

LUXUSN VILY OD BOGLE ARCHITECTSV prodeji tak 4 luxusnch vily typu B aC, zpera londýnských Bogle Architects.

VÝJIMEČN VILA ALFAVila Alfa - výjimečn modern architektura dle nvrhu progresivnho studia majo architekti.

ŘADOV RODINN DOMY38 prmiových řadových rodinných domů v2. etap projektu vprodeji

ŘADOV RODINN DOMY38 prmiových řadových rodinných domů v2. etap projektu jevprodeji.

Etapa 1 dokončenaPrvn etapy jedokončena, byty prodny apředny majitelům.

Nzkoenergetick domysdecentrlnm vtrnm, srekuperac tepla ivlhkosti. Využvaj inteligentn elektroinstalace Loxone.Vysokýkomfort zajist nstnn chladc jednotky, akumulačn ndrže nadešťovou vodu, zkladn přprava profotovoltaiku čikrbov kamna.

Solitrn vilu B2 bezpochyby charakterizuj čist linie, prostor proprivtn wellness iprovenkovn bazn, zahrada přes 420 m2, velkorys terasy, ale zrove intimita aochrana soukrom. Výška stropů obývajcho pokoje6 metrů dv prostoru vzdušnost akomfort.

Projekt toprezidence Pomez jesoučst znm pražsk rezidenčn čtvrti Košře, kterkombinuje rychlou dostupnost docentra msta sbydlenm vpřrod. Společnost KKCG Real Estate Group uspořdala vroce 2016 mezinrodn architektonický workshop. Vtzný koncept projektu „bydlen uprostřed zelen vznikl zkombinace prce atelirů Bogle Architects (UK), sdružen Baumschlager Eberle Architekten (AT) / Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ), majo architekti (CZ) aABM architekti (CZ).

Aktuln probh výstavbadruh etapy, kterkombinujeprmiov řadov domy,solitrn vily abytov domy. Předpokldaný konec výstavby jenapřelomu roku 2023/2024.

Dokončen prvn etapa projektu toprezidence Pomez podle nvrhu znmho pražskho architekta Petra Bouřila (ABM architekti) m bytypředny majitelům.

Všechny bytyadomy jsou navrženy jako nzkoenergetick sdecentrlnm vtrnm srekuperac tepla ivlhkosti, vevysokm kvalitativnm standardu, jehož součst jsou venkovn hlinkov žaluzie, elektroinstalace prointeligentn ovldn avelkoformtov okna, kternabzej překrsn výhledy napražsk panorama, přrodnho parku Košře-Motol čipropojuj zahradu rodinn domu sinteriry domu. Vybran domy maj přpravu profotovaltaiku, krbov kamna, centrln vysavač anabjen elektromobilu. Prosnadn ovldn budou domy využvat inteligentn elektroinstalaceLoxone.

U vybraných domů jsme zajistili zmnu zdroje tepla zplynovho kotle natepeln čerpadlo vzduch-voda. Konkrtn jsme tuto alternativu zajistili udomu E1, E3, E4 aE5. Dnešn doba si žd vstřcný přstup amožnosti snžen nkladů naprovoz domů!

Bytov domy, řadov domy isolitrn vily zskvaj reln obrysy. Dokončen jsou železobetonov konstrukce, vyzdvaj sevnitřn přčky, provdj seelektrorozvody. U bytových domů jsou osazena okna, dokončuj sehrub podlahy avnjš fasdy. Uvil odBogel architects sedokončuj střechy, osazuj okna apracuje senarozvodech. Vila Majo jevefzi zemnch prac.

Sledujte průbh výstavby toprezidence Pomez zde.

4 luxusnch vily typu B aC, navrženarchitekty zateliru Bogle Architects vprodeji Etapy2

Etapa 2 tak zahrnuje řadov rodinn domy znvrhu architektů Bauschlager Eberle Architekten aPavel Hnilička Architects+Planners, řadov rodinn domy avily zpera ateliru Bogle Architects avýjimečnou Vilu Alfa odtalentovaných autorů zestudia majo architekti.

Vila Alfa - výjimečn modern architektura dle nvrhu progresivnho studia majo architekti.

Bydleni vtop rezidenci Pomez jebydlenm vpřrod, ale spohodlm rychl dostupnosti docentra. Nadrezidenc naleznete přrodn park Vidoule. Nedalek Prokopsk dol aBarrandovsk skly jsou pouhých pr minut autem. Výhledy zKošř naPrahu lemuje zjižn strany přrodn park Košře-Motol.

Vešker vyobrazen nemovitých vc vdeveloperskm projektutop rezidence Pomez, jejich součst čipřslušenstv m pouze ilustrativn charakter. Toto vyobrazen projektu čijak jeho čsti, popř. společn spřpadn poskytnutými informacemi týkajc sebytových anebytových prostor vprojektu, nen nabdkou nauzavřen jakhokoli prvnho jednn ani přslib čizvazek takov prvn jednn uzavřt. Konečn vnjš ivnitřn vizuln podoba celho objektu ijakkoli jeho čsti aužit materily čivýrobky semohou odvyobrazen projektu natchto internetových strnkch lišit. Podoba projektu může být postupn upřesovna čimnna vrmci smluvn dokumentace uzavran sezjemci.

Při přpadnm sporu sespotřebiteli jesubjektem mimosoudnho řešen spotřebitelských sporůČesk obchodn inspekce, přp. jiný subjekt povřený Ministerstvem průmyslu aobchodu postupem dle zkona oochran spotřebitele.

sledujte ns nainstagramu afacebooku

IČO: 02612020 , DIČ: CZ 02612020© 2023 KKCG Real Estate Group a.s.Podmnky použit webuInformace o zpracovn osobnch dajů pro kupujcZsady použvn cookies