ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ข่าวล่าสุด

ตำแหน่งของคุณ:ข้อมูลอุตสาหกรรม > FA - What does FA stand for? The Free Dictionary

FA - What does FA stand for? The Free Dictionary

แหล่งที่มา:未知 วันที่วางจำหน่าย:2023-01-14 ผู้เขียน: คลิก:( )

Also found in:DictionaryThesaurusMedicalFinancialIdiomsEncyclopediaWikipedia.

(baseball, football, etc.; player who may sign with any team)

(Spanish: Broad Front; Uruguayan political party)

(Scott Catalogue prefix; philately)

(product engineering / development tool)

(retinal, choroidal and iris blood vessels testing)

(sarcastic variation of Final Approval)

(desktop publishing/printing/design; approved by client and ready to go to production)

Finance Academy under the Government of the Russian Federation

Fluorescein Angiogramic Angiography

Want to thank TFD for its existence?Tell a friend about us, add a link to this page, or visitthe webmasters page for free fun content.

All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional.